Русский  Українська  English

Якщо Вам не важлива гарантована якість перекладу, а всього лише необхідно зрозуміти якусь фразу, Ви можете скористатися перекладацькими он-лайн-словниками, посилання на які приведені нижче:

Короткий словник перекладацьких термінів

 • Абзацно-фразовий переклад – переклад, що здійснюється на рівні окремих речень або абзаців, що перекладаються послідовно одне за одним.
 • Авторизований переклад – апробований автором переклад оригінального тексту.
 • Авторский (авто-) переклад – переклад, виконаний автором оригінального тексту.
 • Адаптований переклад – вид адаптованого транскодування, при якому в процесі перекладу здійснюється спрощення структури та змісту оригіналу з метою зробити текст перекладу доступним для Рецепторів, що не володіють знаннями, які потрібні для повноцінного розуміння повідомлення, що міститься в оригиналі.
 • Адекватний переклад – переклад, що забезпечує прагматичні задачі перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквивалентності, не допускаючи порушення норм та узуса ПМ, дотримуючись жанрово-стилістичних вимог до текстів даного типу та відповідності конвенціональній нормі перекладу. У спрощеному вживанні адекватний переклад – це "правильний" переклад.
 • Аннотаційний переклад – переклад, в якому зображаються лише головна тема, предмет та призначення тексту, що перекладається.
 • Аспектний переклад – переклад лише частини тексту відповідно до якої-небудь заданої ознаки відбору (аспектом).
 • Автентичний переклад – переклад офіційного документу, що має однакову юридичну силу з оригіналом; згідно міжнародному праву, текст договору може бути створений та прийнятий на одній мові, але його автентичність встановлена на двох і більше мовах.
 • Бінарний переклад – переклад з однієї природної мови на іншу.
 • Буквальний переклад – переклад, що відтворює комунікативно нерелевантні елементи оригіналу, внаслідок чого або порушуються норми та узус ПМ, або виявляється спотвореним (непереданим) дійсний зміст оригіналу.
 • Внутрішньомовний переклад – тлумачення словесних знаків за допомогою знаків тієї ж мови.
 • Вольний (вільний) переклад – переклад, що відтворює основну інформацію оригиналу з можливими відхиленнями – додаваннями, пропусками тощо; здійснюється на рівні тексту, тому для нього виявляються нерелевантними категорії еквівалентності мовних одиниць.
 • Двосторонній переклад – послідовний усний переклад бесіди, що здійснюється з однієї мови на іншу та назад.
 • Діахронічний переклад – переклад на сучасну мову історичного тексту, написаного на мові попередньої епохи.
 • Завірений переклад – переклад, відповідність оригіналу якого підтверджуєтся юридично.
 • Інтерпретація – вид перекладу, заснований на зверненні до внемовної діяльності, у відмінності від власне перекладу, здійснюваного за заданими правилами переходу від засобів вираження, що належать одній мовній системі, до засобів вираження, що належать іншій мовній системі.
 • Інтерсеміотичний переклад – переклад з природної мови на штучну або навпаки.
 • Інформативний переклад – переклад оригиналів, що не належать до художньої литератури (суспільно-політичних, научно-технічних, офіційно-ділових та ін.), тобто текстів, основна функція яких полягає в повідомленні якихось відомостей, а не в художньо-естетичному впливу на Рецептора.
 • Історичний переклад – переклад на сучасну мову історичного тексту, написаного на мові попередньої епохи.
 • Початкова мова (ПМ) – мова оригіналу, мова з якої робиться переклад.
 • Консультативний переклад – вид інформаційного перекладу, що здійснюється зазвичай в усній формі, включає елементы анотування, реферування та вибіркового перекладу з аркуша, виконується, як правило, в присутності замовника, що уточнює по ходу перекладу аспекти змісту тексту оригіналу, що цікавлять його.
 • Непрямий (вторинний) переклад – переклад, здійснений не безпосередньо з тексту оригиналу, а з його перекладу на яку-небудь іншу мову.
 • Машинний (автоматичний) переклад – переклад, виконаний або виконуваний комп'ютером.
 • Модель перекладу – умовний опис низки розумових операцій, виконуючи які, можна здійснити процес перекладу всего оригіналу або деякої його частини.
 • Неповний переклад – переклад, що передає сенсовий зміст оригіналу з пропусками та скороченнями.
 • Норма перекладу – сукупність вимог, яким повинен відповідати переклад.
 • Зворотній переклад – експериментальний або учбовий переклад уже перекладеного тексту на початкову мову.
 • Односторонній переклад – усний переклад, що здійснюється тільки в одному напрямку, тобто з даної мови на яку-небудь іншу мову.
 • Офіційний (готовий до публікації) переклад – остаточний варіант перекладу, що видається перекладачем в якості повноцінного відтворення оригіналу.
 • Переклад – вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передаєтся на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного тексту.
 • Перекладацька (міжмовна) трансформація – перетворення, за допомогою якого можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу.
 • Мова перекладу (МП) – мова, на яку робиться переклад.
 • Письмовий переклад – вид перекладу, при якому оригінал та переклад виступають у процесі перекладу у вигляді фіксованих (головним чином, письмових) текстів, до яких перекладач може неодноразово звертатися.
 • Повний (суцільний) переклад – переклад, що передає сенсовий зміст оригіналу без пропусків та скорочень.
 • Послідовний переклад – різновид усного перекладу, здійснюваного після прослуховування певної одиниці тексту, в паузах між цими одиницями.
 • Послівний переклад – переклад, що виконується на рівні окремих слів без урахування сенсових, синтаксичних та стилістичних зв'язків між словами.
 • Пофразовий переклад – переклад, що виконується на рівні окремих речень або фраз, що перекладаються послідовно одне за одним.
 • Наближений переклад – використання в перекладі граматичної одиниці МП, яка в даному контексті частково відповідає безеквівалентній граматичній одиниці ПМ.
 • Процес перекладу (власне переклад) – дії перекладача зі створення тексту перекладу.
 • Прямий (первинний, безпосередній) переклад – переклад, виконаний безпосередньо з оригіналу.
 • Психолінгвистична класифікація перекладів – розділення перекладів на види та підвиди за способом (мовною формою) сприйняття оригіналу та створення тексту перекладу.
 • Робочій переклад – попередній переклад, еквивалентність якого обмежена лише передачею на рівні способу опису ситуації наочно-логічного змісту оригиналу.
 • Реферативний переклад – переклад, в якому містяться відносно докладні відомості про реферований документ – його призначення, тематику, методи дослідження, отриманий результат.
 • Вільний переклад – переклад, виконаний на більш нижчому рівні еквівалентності, ніж той, якого можна досягти за даних умов перекладацького акту.
 • Синтаксичний контекст – синтаксична конструкція, в якій уживається дане слово, словосполучення або підрядне речення.
 • Синтаксичне уподібнення (дослівний переклад) – спосіб перекладу, при якому синтаксична структура оригіналу перетворюється в аналогічну структуру МП із збереженням набору повнозначних слів і порядку їх розташування в оригиналі та перекладі.
 • Синхронний переклад – усний переклад, що здійснюється практично одночасно з вимовленням тексту оригіналу.
 • Ситуативна модель перекладу – модель перекладу, що зображує процес перекладу як процес опису за допомогою МП тієї ж ситуації, яка описана в оригіналі.
 • Ситуативний (екстралінгвістичний) контекст – обставини, час і місце, до яких відноситься висловлювання, а також будь-які факти реальної дійсності, знання яких допомагає Рецептору правильно інтерпретувати значення мовних одиниць у висловлюванні.
 • Змішаний переклад – переклад з використанням значної частки традиційної (або машинної) переробки тексту.
 • Скорочений переклад – переклад, при якому здійснюється пропуск окремих частин оригіналу за моральними, політичними або іншими міркуваннями практичного характеру.
 • Порівняльний аналіз перекладу – аналіз форми та змісту тексту перекладу в зіставленні з формою та змістом оригиналу.
 • Точний переклад – переклад, в якому еквівалентно відтворена лише наочно-логічна частина змісту оригіналу при можливих відхиленнях від жанрово-стилістичної норми та узуальних правил вживання МП.
 • Транскрипція – спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її звукової форми за допомогою літер МП.
 • Транслітерація – спосіб перекладу лексичної одиниці оригиналу шляхом відтворення її графічної форми за допомогою літер МП.
 • Трансмутація – переклад з якої-небудь штучної мови на іншу штучну мову.
 • Транспозиція – переклад тексту одного жанру або функціонального стилю в інший жанр або функціональний стиль.
 • Трансформаційний переклад – переклад з використанням однієї із перекладацьких трансформацій.
 • Вузький контекст (мікроконтекст) – лінгвистичний контекст в межах одного словосполучення або речення.
 • Усний переклад – вид перекладу, при якому оригінал та його переклад виступають в процесі перекладу у нефіксованій (усній) формі, що зумовлює одноразовість сприйняття перекладачем відрізків оригіналу та неможливості подальшого співставлення або виправлення перекладу після його виконання.
 • Учбовий переклад – переклад, що використовується в учбовому процесі для підготовки перекладачів або як один з прийомів навчання іноземній мові.
 • Фрагментарний переклад – переклад не цілого тексту, а лише окремого уривка або уривків.
 • Художній переклад – переклад творів художньої літератури, тобто текстів, основна функція яких полягає в художньо-естетичному впливу на читача.
 • Широкий контекст (макроконтекст) – лінгвістичний контекст, що виходить за межі речения, в якому спожита дана мовна одиниця.
 • Еквівалентність перекладу – спільність змісту (сенсова близкість) оригіналу та перекладу.
 • Еталонний переклад – зразковий переклад, що використовується для порівняння з перекладом, що кваліфікується.
 • Етап перекладацького процесу – частина перекладацького процесу, що характеризується діями перекладача певного типу.

За матеріалами книги А. Паршина «Теорія і практика перекладу»
 • Головна
 • Послуги
 • Ціни
 • Вакансії
 • Контакти
Тел.: +38 (056) 734-2-734
м. +38 (097) 727-19-45
 
ICQ: 442869877
Skype: akgilan
E-mail: info@lingvist.dp.ua
 akgilan@gmail.com